VELKOMMEN TIL FOLLDAL FJELLSTYRE.

På våre nettsider finner du informasjon fra fjelloppsynet og fjellstyret og om mulighetene for å drive jakt, fiske og friluftsliv her hos oss.

Vi ønsker deg en god tur ut !

Velkommen til Folldal og Folldal statsallmenning!
 

 

 

 

Søknad om utvsning av tilleggsjord, ettersyn.

Fjellstyret har i sak 14/16 behandlet søknad om utvisning av tillegsjord fra Erik og Eva Stuedal. Vedtaket legges ut til ettersyn, med frist 05.12. for merknader.

Fellingsrapport.

Elg og villreinjakta er nå avsluttet. På statsalmenningen er det denne høsten felt 31 elg. På statsalmenningsen er det i Rondane felt 18 dyr og i Knutshø 76 dyr. Hjortajakta går frem til jul og til nå er det felt 10 hjorter på statsalmenningen.

Fra rådyrjakta har en ingen meldinger, rådyrjegere bes melde inn fellinger senest 5 dager etter felling.

Rype og skogsfugljakta gikk ut oktober, jegerne bes sende inn fangstrapporter når jakta er avsluttet. For utenbygdsboende gjøres dette på Inatur.no Innenbygdsjegere må sende inn jaktkort.

Innenbygdsboende som har løst kort for jakt med hund kan benytte jaktkortet som treningskort for hund frem til 23.12.

Innlevering av jaktkort - villrein.

Husk at kontrollkortet skal leveres inn til rettighetshaver innen 5 dager etter at jakttida er over.

Det betyr for Rondane Nord innen 24.09 og for Knutshø 26.09.

Kjever med utfylt kjevelapp legges i kjevekassa på fjellstyrekontoret. Evt prøvemateriell fra innsamling i Knutshø legges også i kjevekassa.

Småviltjakt

Bestemmelser for småviltjakta.

For høsten 2016 settes dagskvoten for småviltjakta til 2 fugl/jeger/dag. Gjelder for lirype, fjellrype orrfugl og storfugl. Jakttid: rype, orrfugl og skogsfugl frem tom 31.10. De som har løst sesongkort for jakt med hund kan benytte jaktkortet som treningskort for hund frem til 23.12.

Villreinjakt

Litt informasjon foran årets villreinjakt.  

 

Fangstrapportering garn og oterfiske

Fangstrapport fra garn og oterfiske i statsalmenningen gir et viktig bilde av fiske i de ulike vatna. Her kan du laste ned og skrive ut rapporteringskjema.

For garnfiske på Marsjøen er det nå endring i garnregler.

Ny dødelige sykdom på hjortevilt

En ny dødelig sykdom på hjortevilt er påvist i Norge, chronic wasting disease (CWD).

Foreløpig er den påvist på 2 elger fra Selbu og ei reinsimle fra Nordfjella. Myndigher er bekymret for omfanget og det settes i gang flere omfattende tiltak.

jaktkorthenting 001

Henting av villreinkort

Villreinkortene hentes på fjellstyrekontoret i august. 

Mandagene: 08. og 15. mellom kl. 09. og 15. 

Onsdagene: 10. og 17. mellom kl. 18 og 19. 

Kort som ikke blir hentet til jaktstart ligger på fjellstyrekontoret. Det må da gjøres avtale om henting med fjelloppsynet på sms eller epost. 

Villreinjakt Rondane Nord

Villreinutvalget i Rondane Nord selger 5 villreinkort på anbud. Frist for anbud er 25.06.

Tildeling Rådyrjakt 2016

I statsalmennignen er det tildelt rådyrjakt til 10 jegere.

Jegerne vil motta faktura for betaling etterhvert, er det jegere som av ulike årsaker ønsker å trekke seg gi beskjed så snart som mulig på epost folldal@fjellstyrene.no.

Tildeling villreinjakt

Det er foretatt tildeling av villreinjakt. I Knutshø er det jakt til 73 jegere og 24 jegere i Rondane Nord. Det er ialt 71 reserver. Tidligere år har det vært stort frafall en antar derfor at mange reserver vil få tilbud om kort etterhvert.

Jegerne vil motta faktura for betaling etterhvert, er det jegere som av ulike årsaker øsnker å trekke seg gi beskjed på epost folldal@fjellstyrene.no.

Småviltjakt 2016 utenbygdsboende.

Småviltjakt til utenbygdsboende vil foregå på Inatur.no.

Kvoter storviltjakt på statsalmenningen 2016

Ulike årsmøter holdes i disse dager, der blir forslag til jaktvoter bestemt.

IMG_0284

Fiskebilogiske undersøkelser i Fundin og Marsjøen.

Det er kommet 2 rapporter fra fiskeundersøkelser i Fundin og Marsjøen. Undersøkelsen i Fundin har fokus på ørretbestanden og ørretutsettingene. For Marsjøen var formålet å gi en oppdatert status for ørretbestanden og gi evt råd til forvaltning og drift av vannet.

Nytt lovutvalg og rapport om forenkling av utmarksforvaltningen.

Regjeringen har bestemt at det skal nedsettes et lovutvalg som skal gjennomgå
statsallmenningslovverket, som består av fjelloven og statsallmenningsloven.

Det er også nå nylig lagt frem rapport om forenkling av utmarksforvaltningen.

Bestemmelser om båndtvang og ulovlig trening av fuglehunder.

Fra 01 April er det båndtvang iht kommunal forskrift.Båndtvang gjelder i tidsrommet 01.april til 31 oktober.

 

 

 

Småviltjakt til utenbygdsboende.

Det blir en endring i salg til utenbygdsboende småviltjegere fra 2016. kortsalget vil foregå på Inatur.no. Det vil bli åpent for salg i mai mnd, nærmere informasjon om dato vil bli gitt senere.

Innsending av rådyrkort

Påminnelse: 

 

Ber rådyrjegere huske på å sende inn jaktkortet. Mangler fellingsresultat fra enkelte jegere.

Det er påvist Tularemi -harepest.

Fjelloppsynet har funnet en død hare hvor det var mistanke om harepest. Denne ble sendt inn til veterinærinstituttet og en har mottatt prøvesvar. Diagnose er harepest.

bilde takst_2.jpg 2_2.jpg redusert_2

Freding av lirype,fjellrype, orrfulg og storfugl.

Fjellstyret behandlet i sak 9/15 småviltjakt 2015 og gjorde vedtak om at lirype, fjellrype, orrfugl og storfugl fredes dette året. Dette pga svært dårlig kyllingproduksjon.

Snart jakttid... litt informasjon.

Det nærmer seg tid for jakt og mange jegere skal begynne forberedelser til høstens jakt. I statsalmenningen er det nærmere 550 småvilt og storviljegere som ser fram til ett av årets høydepunkter. Først ut er rådyrjegere med bukkejakt som starter 10.08, så er det villreinjegere fra 20.08. Hjortelagene starter 01.09. Småviltjakta fra 15.09. og elgjaktlagene fra 25.09.

Småviltjakt 2015

Det sendes nå ut tilbud til småviltjegere. Det var ialt 446 søkere. Det er tilbud om jakt til 230 jegere.

Tildeling Rådyrjakt i statsalmenningen

Det var ialt 27 innenbygdsboende søkere, det er tilbud til 10 søkere, 3 bukkekort og 7 ordinære rådyrkort.

Tildeling villreinjakt i statsalmenningen.

Det er foretatt tildeling av villreinjakt i statsalmenningen. Innenfor Knutshø villreinområde er jakt til 114 stk, i Rondane Nord er det jakt til 10 jegere.

Hensetting av campingvogner.

Minner om at plassene for hensetting av campingvogner ikke åpner før den 01.06.

Tildeling jakt.

Dette arbeidet foregår i disse dager. 

Søknad om oppsetting av sperregjerde.

Fjellstyret skal behandle søknad fra Baksida grunneierlag om oppsetting av speregjerde fra Dalåsen Nordre til Sletten. Saken legges ut til forhåndsvarsel.

Rådyr og hjortejakt.

Ønsker du å søke om rådyrjakt i statsalmenningen sendes dette inn til fjellstyret, skjema finner du i menyen til venstre.

 Ønsker du å søke om hjortejakt foregår det med søknad til Inatur.no

021

Forenkling av utmarksforvaltning.

Samtidig med kommunereformen foregår det også et arbeide med forenkling av utmarksforvaltning. Rapport fra faggruppe er nå ute på høring.

Fjellstyrene vil gi uttalelse og vil arbeide for at fjellstyrene kommer styrket ut av kommunereformen og forenkling av utmarksforvaltningen.

 

 

kart statsalm.

Fjellstyrene og kommunereformen.

Arbeidet med kommunereformen er igang. Fjellstyrene registrerer at spørsmål om forvaltning og rettigheter i statsalmenningene blir nevnt i debattene. Fjellstyrene i Oppland,Sollia og Folldal hadde saken oppe på møte 22.01.

Kløftebekkbua 001

Kløftebekkbua

Kløftebekkbua har fått ny panel bl,a.

DSCN0531

Litt om høstens jakt.

En oppsummering rundt høsten storviltjakt på statsalmenningen.

Småviltjakt 2014

De av jegerne som har avsluttet sin jakt bes rapportere fangst via skjema som ligger i menyen til venstre. "Fangstraport småviltjakt 2014".

 

Er også interesert i å få innsendt vingeprøver fra felt fugl for aldersbestemmelse, dette sendes Folldal fjellstyre 2584 Dalholen. Hold vinger fra lirype og fjellrype adskilt og pakk de inn i avispapir ikke plastpose.

 

Fangstrapportering Fundin og Marsjøen

De som har liggende fangsrapporter fra årets fiskesesong bes sende inn dette. De som levere inn korekt utfylte fangstrapporter vil kunne delt i trekking av gavekort. 

simle med sender

Merking av rein i Rondane

Sist uke ble det merket simler i Rondane. 3 simler nord for Grimsdalen og 4 simler i Vulufjell. Simler med sendere gir nyttig informasjon om arealbruken. Arbeidet er en viderføring av tidligere merkinger i Rondane

Knutshø villreinområde 3

Årsmøte Knutshø villreinutvalg

Knutshø villreinutvalg holdt årsmøte 26.02 på Kvikne. Utover vanlige årsmøtesaker ble det behandlet forslag til endring av jakttid og gå bort i fra kalveovergang

Rondane september 06 032.jpg

Villreinen i Rondane

Som kjent var det ikke åpnet for villreinjakt i Rondane Nord i 2013. Hvordan dette blir for 2014 blir ikke avgjort før senere på årsmøte til villreinutvalget.

Fjelloppsynet i Sel har lagt ut en orientering om situasjonen rundt villreinområdene i Rondane slik den er idag. For å lese mer klikk her.

027_2

Villreinjakta, jegertetthet, bilkjøring og store flokker er en utfordring.

 

Villreinjakta i Knutshø er utfordrende, det er få og store flokker og mange jegere ved flokkene.

Jaktoppsynet har etter årets jakt sett nærmere på dette og foreslår ulike tiltak overfor rettigehetshaverne i Folldal, som samarbeider med fellesjakt.

Lisensfelling, ulv, bjørn og jerv.

Fjellstyrene i Oppland, Folldal og Sollia har som tidligere år en felles annonsering om lisensjakt på ulv,bjørn og jerv. For å utøve lisensjakt trenger du foruten lisens, grunneiers tillatelse.

Kontaktinfo:

Folldal fjellstyre
2584 Dalholen
E-post folldal@fjellstyrene.no 

Tlf 62 49 00 06. mob, 97 97 71 21
 

fjellstyresamband

inatur

statsskog