Fjelloppsynet

Fjelloppsynet håndhever miljølovverket i statsallmenningen. Dette omfatter mellom anna, regler for utøving av jakt og fiske, verneregler for nasjonalparker,landskapsvernområder og naturrerservat og bruk av motorferdsel i utmark. Fjelloppsynet er tildelt begrenset poltimyndighet innenfor miljølovverket.

Informasjon
Fjelloppsynet gir informasjon og rettleding til ulike brukergrupper. Dette kan vera forslag til tur og løypevalg, fiskeforhold, kulturminner, kulturhistorie og orientering om gjeldende regelverk.

Skjøtselsoppgåver
Fjelloppsynet utfører ulike undersøkelser rundt fiskeforvaltning, storvilt ,småvilt, og rovviltforvaltning, generelt natur og miljøtilsyn og skjøtsel oppgaver i verneområdeene.

Naturfaglige registreringar
Fjelloppsynet bistår forsknings- og forvaltningsinstitusjonar med innsamling av data. Dette gjeld mellom anna villrein, fjellrev,rovdyr fisk og kulturminner.

Sekretariat
Fjelloppsynet er sekretær for fjellstyret. Dette omfatter saksforberedelser etter fjellova, kontakt med brukere av statsalmenningen, salg av jakt og fiskekort med mer.

Fjelloppsynet har kontor på Dalholen. Kontoret kan være noe ujevnt bemannet pga arbeid i fjellet.