Fjellstyret

Fjellstyret oppnevnes av kommunestyret, men er ikke et komunalt organ. Fjellstyrene forvalter bruksrettene til statsallmenningene i Norge hvor Statskog er grunneier. 
Fjellstyrene har sin hjemmel i Fjelloven oppgaven til fjellstyret er å administere bruksretter og lunnene i statsallmenningen ut i fra Fjelloven med tilhørende forskrifter. Dette omfatter seterbruk, beitebruk, jakt og fiske.

Det er 94 fjellstyrer i Norge og Norges Fjellstyresamband er fjellstyrenes fellesorganisasjon. Hjemmesiden til Norges fjellstyresamband.


Fjelloven sier :
"I hver kommune der det er statsallmenning skal det være fjellstyre. Fjellstyret skal administrere bruken og utnytting av rettar og lunnende i statsallmenningen så langt ikkje anna er fastsett i eller i medhald av lov. Det skal arbeide for å sikre at allmenningen vert brukt på ein måte som fremgjar næringslivet i bygda og tek vare på naturvern og friluftsinteressene."