Setring og beitebruk

Seter.jpg

Innenfor statsallmenningen er det flere setre som er i aktiv drift.  

Alt i alt er det ca 70 enkeltsetrer i statsallmenningen. I tillegg er det tre fellessetrer hvor flere gardbrukere i fellesskap har dyra på sommerbeite. Setrene ble ofte oppbygd i setergrender, gjerne nabogardene i bygda, med en viss avstand i mellom hver setergrend for at ikke buskapene skulle blande seg for lett. Setring med mjølkeproduksjon har gått tilbake i landet generelt, i Folldal er det fortsatt aktiv seterbruk med mjølkeproduksjon. Flest setrer er det i Einunndalen men det er også aktive setrer i Kakkeldalen, Kvitdalen og ved Nysetran. Mjølka hentes med tankbil flere ganger i uka. Det foregår også grovfôr-produksjon i tilknytning til setrene.

Årlig slippes det ca 15 000 og lam på beite i statsallmenningen. Beitene er gode da mye av arealet ligger innenfor kalkrike områder. Beitestart er avhengig av hvor tidlig våren kommer. Normalen er beitesesong fra ca 15. juni til 15. september. Sauebeitet er organisert gjennom beitelag som har felles rutiner rundt tilsyn og sanking. Rundt omkring i statsallmenningen har beitelagene egne plasser for samling og skilling av sau.