Fotråte på villrein i høst.

Som mange jegere er kjent med er det oppdaget tilfeller av fotråte på villreinen i Rondane Nord og i Knutshø denne høsten. I hovedsak er dette et problem på kalver, men også et mindre antall voksne dyr har påvist fotråte.

Et dyr kan ha fotråte uten å være særskilt påvirket av dette, men sykdommen vil kunne utvikle seg slik at dyret blir avmagret/svekket, og i verste fall vil dyret kunne dø.  

I tidlige stadier vil ikke fotråte gjøre kjøttet unyttbart. På et senere stadium i sykdommen vil dyret kunne bli svært avmagret eller i noen tilfeller få betennelser i hele kroppen. Jegere som feller dyr og er usikker på om kjøttet er spiselig må som ellers forelegge kjøtt og røde organer (hjerte, lunger, lever, nyrer og milt) for Matilsynet for kontroll for å få svar på dette. Denne vurderingen må jeger gjøre selv.

Villreinutvalget i Rondane Nord avholdt et møte 12. september for å avklare videre oppfølging med situasjonen. Det første og viktigste trinnet nå er å få størst mulig kunnskap og sikkerhet om omfang av smitte, og særlig er vekter på kalv av betydning.

Det kan bli funnet selvdøde dyr. Ved slike funn ber vi jegeren snarest råd varsle fjelloppsynet og uansett stedfeste funnet mest mulig nøyaktig og registrere skader, symptomer, kjønn og kategori dyr. Vi oppfordrer i slike tilfeller jegeren til å ta en kikk i overgang mellom klov og bein for å se etter sår, betennelse og hevelse. Dersom dette oppdages, meld fra til fjelloppsynet og avtal innlevering av klov. Vi anbefaler at den pakkes i plastpose e.l. og fryses ned dersom ikke jeger oppnår kontakt med oppsynet for overlevering samme dag. Om mulig vil vi gjerne ha en mest mulig presis stedsangivelse for fellingen, gjerne med GPS-koordinater.

Jegere som under jakt observerer tydelig haltende og syke villrein bes melde fra til fjelloppsynet snarest råd. Stedsangivelse og type dyr samt trekkretning vil da være svært viktig informasjon å formidle.

Det vil videre være mulig at jegere under jakt påtreffer eller observerer dyr som er så syke eller svake at avlivning kan være aktuelt. Villreinutvalget minner om de plikter og det ansvar jegeren har i slike tilfeller og hvilke rutiner som skal følges dersom sykt og skadet vilt påtreffes under jakt. Felt vilt skal i slike tilfeller veides ut og legges slik at det ikke ødelegges. Fjelloppsynet skal varsles før transport av slaktet. Vi viser for øvrig til jegerkontrakten og informasjonsheftet til villreinjegerne.

Mer informasjon om fotråte på https://www.villrein.no/aktuelt/fotrte-i-flere-omrder og https://www.hjortevilt.no/hvordan-handtere-villrein-med-fotrate/ . Om sykdommen er det og nyttig info på https://www.vetinst.no/sykdom-og-agens/fotraate-hos-villrein

Brosjyre om villreinjakta og bestemmelser aktuelle for jegeren finner du på https://static1.squarespace.com/static/530364efe4b0c37a4004ec79/t/5d51513be8c3750001b2acdb/1565610340727/M1456_Villreinjakt2019_Generell.pdf

Fjelloppsynet er som vanlig å treffe på mobil og e-post gjennom jakta. I felt vil vi lytte til jaktradiokanalen «jakt 1».

Villreinutvalget vil arbeide videre med oppfølging av kartleggingen og forsøke å få fram informasjon om tilstanden i villreinområdet og hva som kan gjøres med hensyn til sykdom og spredning av smitte.

Odd Enget