Høring: Ny Fjellov.

Forslaget til ny fjellov er nå på høring med høringsfrist 28.02.19. Saken har stor betydning for alle brukere av statsallmenningene. Et lovutvalget nedsatt av regjeringen på 13 medlemmer har arbeidet i 2 år. NOU og høringsdokumenter finner du her

Det er bred enighet i lovutvalget om viktige spørsmål. Fjellstyrene har satt seg som mål å skape oppslutning om flertallsforslagene.

Lovutvalgets innstilinger/ flertallsforslag noen hovedpunkter.

  • Ett styre, (almenningstyre + fjellstyre)

  • En Lov (statsalmenningslov + fjellov)

  • Sammensetning av representanter for bruksretter i nye fjellstyret gjennom egen nominasjon .

  • Jakt og Fiske ingen endring

  • Bedre rammer for fjelloppsynet

  • Bruksregler, ikke forskrifter som i dag. For jakt og fiske fortsatt forskrifter.

  • Lokal forvaltning av skog

Folldal fjellstyre vil behandle høringen i møte 06.02. saken finner du her.

Evt innspill til fjellstyrets behandling av høringen sendes på epost folldal@fjellstyrene.no innen 06.02.

På LMDs hjemmesider vil høringsuttalelser bli lagt ut løpende etter hvert som de kommer inn. En av de første høringsuttalelse kommer fra Folldal kommune, en god og grundig høringsuttalelse som kan leses her

Odd Enget