Høring, revisjon av konsesjonsvilkår for regulering av Fundin, Savalen, mv

Det skal gjennomføres revisjon av konsesjon for regulering av Fundin, Savalen og overføring av Glomma til Storsjøen. Revisjonen gjelder vilkårene for konsesjonen gitt i 1966. Det er Norges vassdrags og energidirektorat som behandler saken, høringsfrist er 01.Mai.

Formålet med revisjonen er å bedre miljø og naturforholdene ved å avbøte ulemper og negative virkninger av utbyggingen. Ved vilkårsrevisjonen skal det legges vekt på miljøforbedrende tiltak.  Bestemmelse om høyeste og laveste regulerte vannstand kommer ikke inn under hva som kan revideres.

På bakgrunn av krav fra kommuner og føringer fra NVE har Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) utarbeidet et revisjonsdokument som bl.a. beskriver reguleringene, overføringen og vurderer de ulempene man er kjent med. Revisjonsdokumenter legges nå ut til offentlig høring. Revisjonsdokumentet og høringsuttalelser til dette vil utgjøre en viktig del av grunnlaget for å fastsette reviderte vilkår.

Fjellstyret vil behandle høringen i møte i april, innspill til dette sendes folldal@fjellstyrene.no innen 02. April

Revisjonsdokumentet finner du her

Mer om saken på NVE sine nettsider finner du her.

Odd Enget