Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020.

Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag til statsbudsjett for 2020. Fjellstyrene har en post i statsbudsjettet som har direkte og stor betydning; kap 1161, post 75 i LMDs budsjett. Denne posten omfatter refusjon til fjellstyrenes oppsynsordninger.   

 Formålet med ordningen er å bidra til oppsyn i statsallmenningene, der oppsynet skal:

  • medvirke til bærekraftig bruk av statsallmenningene

  • bidra til å fremme og sikre viktige lokale og nasjonale samfunnsinteresser i områder der staten som grunneier har et spesielt ansvar

  • drive forebyggende virksomhet og bidra til at privat- og offentligrettslige bestemmelser ivaretas, i samarbeid med politiet og det statlige naturoppsynet (jf. de regionale oppsynsutvalgene)

  • drive informasjon, tilrettelegging, skjøtsel, naturovervåkning/registrering og kontroll med bruken, brukerne og naturtilstanden i statsallmenningene, i samarbeid med politi, statlig naturoppsyn mfl.

  • drive saksbehandling etter fjelloven

 Regjeringen foreslår en bevilgning på posten på kr. 10,09 mill. Det er en nedgang fra kr. 10,14 mill. i 2019. NFS er ikke fornøyd med regjeringens forslag, og vil arbeide for å få posten økt i den videre budsjettprosessen.  

Odd Enget